Skip to main content

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za zapošljavanje žena za pomoć u kući u sklopu projekta “MIPOS III VOL. II.”

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/5-23-44 od 12. siječnja 2023. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0445 od 13.03.2023. godine te članka 39. Statuta Grada Zlatar („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 36A/13, 9/18, 9/20, 17A/21) gradonačelnica Grada Zlatara raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za zapošljavanje žena za pomoć u kući u sklopu projekta
“MIPOS III VOL. II.”

Projektom se u radni odnos na određeno vrijeme kod partnerskih organizacija primaju žene za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „MIPOS III. vol. II” – za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom.

Broj traženih radnica: 30 osoba
Vrsta zaposlenja: ugovor o radu na određeno vrijeme od 6 mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: da

Mjesto rada: Grad Zlatar, Općina Bedekovčina, Općina Budinščina, Općina Gornja Stubica, Općina Hraščina, Općina Konjščina, Općina Mače, Općina Marija Bistrica, Općina Mihovljan, Općina Zlatar Bistrica, Općina Radoboj, Općina Lobor.

U prijavi je obvezno navesti za koje se mjesto rada tj. partnera poslodavca kandidatkinja javlja.

OPIS POSLOVA:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava,
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje 6 (šest) krajnjih korisnika.

UVJETI:

 • najviše završeno obrazovanje: srednja škola,
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

CILJANA SKUPINA POZIVA:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, pripadnice teže zapošljivih ranjivih skupina u lokalnoj zajednici prema niže navedenom popisu imaju prednost u zapošljavanju.

Žene pripadnice teže zapošljivih ranjivijih skupina prednost u zapošljavanju dokazuju sa sljedećom dokaznom dokumentacijom:

 • Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica),
 • Osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom),
 • Žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima),
 • Žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja),
 • Azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP),
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
 • Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama)
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju)
 • Pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini)
 • Beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.)

U prijavi tj. zamolbi za zapošljavanje na ovom Javnom pozivu kandidatkinje su dužne navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te priložiti:

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
 • preslika osobne iskaznice,
 • presliku vozačke dozvole (ako je posjeduju),
 • preslika dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni – preslika vjenčanog ili rodnog lista),
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog Javnog poziva),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • izjava – privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu (prilog javnom pozivu).

Kandidatkinje su u prijavi dužne naznačiti kojoj teže zapošljivoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu), ako je primjenjivo.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom:

„Javni poziv za podnošenje prijava za zapošljavanje žena za pomoć u kući u sklopu projekta “MIPOS III VOL. II.”

Zainteresirane kandidatkinje za zaposlenje kod više partnera-poslodavaca (moguće se je opredijeliti za najviše dva potencijalna partnera poslodavca) dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima te u molbi trebaju navesti partnere po redoslijedu interesa (npr. Preferirani poslodavac: 1. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar, 2. Udruga invalida Bedekovčina).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

PODACI O PLAĆI:
Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Zlatara – https://zlatar.hr/ te stranicama partnera u projektu. Svaki partner koji zapošljava sukladno uvjetima projekta „MIPOS III vol. II“ otvorit će Prijavu potrebe za radnikom s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju izvršitelja po pojedinom partneru.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi partneri-poslodavci.

Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku.

Radni odnos odabrane kandidatkinje će zasnivati sa partnerima na projektu, i to kako slijedi:
– Udruga invalida Bedekovčina – 8 žena,
– Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenoga Križa Zlatar – 11 žena,
– Gornjostubička udruga Lipin cviet – 11 žena.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: grad@zlatar.hr

GRAD ZLATAR
GRADONAČELNICA
Jasenka Auguštan-Pentek

KLASA: 901-01/23-01/02
URBROJ: 2140-07-02-23-1
Zlatar, 12. travnja 2023.


Niže se nalazi original Javnog poziva za natječaj te privola za prikupljanje i obradu podataka koju je potrebno ispuniti i priložiti uz natječajnu dokumentaciju